Veri Sorumlusu: Can Veren Eller Derneği – Vizyon Dumankaya Konutları A1 Blok Kat :10 No:56 Milangaz Caddesi, Esentepe Mahallesi KARTAL/İSTANBUL

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Gönüllülerimizi ve Bağışçılarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

1. Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

2. Gönüllülerimiz

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri (Eğitim ve Yabancı Dil Bilgisi)

Kişisel Veri İşleme Amaçları: İnsan Kaynaları Süreçlerinin Planlanması, Gönüllü Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

3. Bağışçılarımız

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütlmesi, Yaptığınız Bağışlarla İlgili Tarafınıza Bilgi Verilmesi, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz, internet sitemizde doldurduğunuz formlar ve bilgi işlem altyapımız vasıtasıyla toplanmaktadır

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Can Veren Eller Derneği tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 6698 sayılı Kanun’un 5 maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Bağış kampanyalarımız hakkında tarafınıza bilgilendirme mesajı göndermemize muvafakat ettiğiniz takdirde, açık rızanıza dayanarak telefonunuza sms gönderilecektir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verilerinizi; yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz ?

Can Veren Eller Derneği olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir ?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.